A. Alberts & H.J. Friedericy, schrijvers

 

 

 

M.J. Meeuwsen

STILISTISCHE PROCEDÉS BIJ ALBERT ALBERTS

Doctoraalscriptie
Nieuwe Nederlandse letterkunde


© M.J. Meeuwsen
Inhoud
Voorwoord
Deel I
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2. 2.1-2.8
Hoofdstuk 2. 2.9-2.17
Deel II
Inleiding
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Besluit
Bibliografie

Bibliografie

 

A. Lijst van geraadpleegde literatuur

 

1. Adé, G., Linguïstiek en literatuurstudie, Deurne etc., 1972. (W.G.G.T.-cahiers; no. 3)

2. Alberts, A., 'Groen'; in: Libertinage 3 (1950), (juli/augustus), p.241-262.

3. Alberts, A., 'De koning is dood'; in: Libertinage 4 (1951), (maart/april), p.138-143.

4. Alberts, A., De eilanden. Amsterdam, 1952

5. Alberts, A., ‘De vergaderzaal’; in: De Gids 117 (1954), 6 (juni), p. 312-320

6. Alberts, A., De vergaderzaal, Amsterdam, 19742, (1974)

7. Alberts, A., Het zand voor de kust van Aveiro, Amsterdam, 1982

8. Anderegg, Johannes, Literaturwissenschaftliche Stiltheorie, Göttingen, 1977. (Kleine Vandenhoeck-Reihe 1429)

9. Beardsley, Monroe C., Aesthetics; problems in the philosophy of criticism, New York, 1958.

10. Beckson, Karl en Ganz, Arthur, A reader's guide to literary terms, New York, 1960.

11. Bergh, H. van den, 'Humor als noodsprong; in: Kort revier; Gerard Reve en het oordeel van zijn medeburgers, samengest. door Klaus Beekman en Mia Meijer, Amsterdam, 1973, p.31-44.

12. Bergh, H. van den, 'De verteller als strateeg; persuasieve processen in het korte verhaal'; in: Lezen en laten lezen; recent receptie-onderzoek in Nederland en België, R.T. Segers (red.), 's-Gravenhage, 1981, p.154-172.

13. Buuren, A.M.J. van, Basisapparaat. Syllabus van een college en vademecum voor onderzoek en bij het schrijven van opdrachten en scripties, Utrecht, 19832. (Instituut De Vooys)

14. Buuren, M. van, 'Verwachtingshorizon en esthetische distantie'; in: Lezen en laten lezen; recent receptie-onderzoek in Nederland en België, R.T.Segers (red.), 's-Gravenhage, 1981, p.18-37.

15. Buuren, Maarten van, Ongebaande wegen; opstellen over literatuur, Baarn etc., 1985.

16. Eijk, H.P.A. van, Mededelingsvormen bij Arthur van Schendel; een stilistisch onderzoek, Assen, 1965.

17. Ellsworth Eskey, David, A preface to the study of literary style, Michigan, 1969.

18. Frey, Eberhard, Franz Kafkas Erzählstil, Bern, 1970.

19. Frey, Eberhard, 'Rezeption literarischer Stilmittel. Beobachtungen am 'Durchschnittsleser"; in: Lili 4 (1974), 15, p.80-94.

20. Frey, Eberhard, Stil und Leser; Theoretische und praktische Ansätze zur wissenschaftlichen Stilanalyse, Bern etc., 1975.

21. Gadamer, H.G., Wahrheitund Methode, Tubingen, 1960.

22. Geerts, G. e.a., Algemene Nederlandse spraakkunst, Groningen etc., 1984.

23. Graubner, Hans, 'Stilistik'; in: Grundzüge der Literatur und Sprachwissenschaft, Band 1: Literaturwissenschaft, H.L.Arnold, .V. Sinemus (red.), Munchen, 19753, (1973), p.164-187. (Wissenschaftliche Reihe)

24. Grivel, Charles (red.), Methoden in de literatuurwetenschap, Muiderberg, 1978.

25. Guepin, J., Doorkruiste verwachtingen, Amsterdam, 1977.

26. Heymans, J.G., Stilistiek, Nijmegen, 1984. (Interne publicatie Instituut Nederlands, K.U.-Nijmegen)

27. Jakobson, Roman, 'Closing statement: linguistics and poetics'; in: Style in language, Thomas A. Sebeok (red.), Cambridge (Mass.), 19642, (1960), p.350-378.

28. Jansonius, F., 'Van Deyssels taalcreativiteit'; in: De nieuwe taalgids 71 (1978), 5 (september), p.416-445.

29. Jansonius, F., Van Deyssels metaforen en vergelijkingen'; in: De nieuwe taalgids 75 (1982), 4 (juli), p.313-328.

30. Leech, Geoffrey N, Short, Michael H., Style in fiction; a linguistic introduction to English fictional prose, London etc., 19832, (1981).

31. Lulofs, Francis, Verkenning door varianten; De redacties van HET UUR U van M.Nijhoff stilistisch onderzocht, Utrecht, 19802, (1955). (Fotografische herdruk)

32. Luxemburg, J. van e.a., Inleiding in de algemene literatuur wetenschap, Muiderberg, 1982.

33. Merwe Scholtz, H. van der, Sistematiese verslag van 'n stilistiese analise. Eugene Marais: Die Towenares, Amsterdam etc., 1950. (Dissertatie)

34. Michel, Georg, Einführung in die Methodik der Stiluntersuchung; Ein Lehr- und tibungsbuch für Studierende, Berlin, 19722, (1968).

35. Mooij, J.J.A., Tekst en lezer; opstellen over algemene problemen van de literatuurstudie, Amsterdam, 1979.

36. Nienaber, C.J.M.N., Die taal als tolk. ’n Stilistiese analise (van Maria deur Elisabeth Eybers), Pretoria, 1953. (Dissertatie)

37. Oversteegen, J.J., 'Interpretatie: een nawoord'; in: Thema's voor een uitgever; Voordrachten ter gelegenheid van de vijftigste veriaardag van Johan Polak, Amsterdam, 1978, p.29-36.

38. Oversteegen, J.J., Beperkingen; methodologische recepten en andere vooronderstellingen in de moderne literatuurwetenschap, Utrecht, 1982. (Kavels; no. 1)

39. Plett, Heinrich F., Textwissenschaft und Textanalyse; Semiotik, Linguistik, Rhetorik, Heidelberg, 1975. (UniTaschenbucher, 328)

40. Reijnders, Karel, 'Couperus' Van oude menschen, een stilistische benadering'; in: Onder dekmantel van etiket, Karel Reijnders, Amsterdam, 1972, p.41-52.

41. Riffaterre, Michael, 'Kriterien für die Stilanalyse'; in: Strukturale Stilistik, M. Riffaterre, Munchen, 1973, p.29-59.

42. Segers, R.T. (red.), Receptie-esthetika, grondslagen, theorie en toepassing, Amsterdam, 1978.

43. Snijman, F.J., Literêre styl met die oog op stylonderzoek, Assen, 1945.

44. Sontag, Susan, 'Against interpretation'; in: Against interpretation and other essays, New York, 19673, (1964), p.3-14.

45. Sontag, Susan, 'On style'; in: Against interpretation and other essays, New York, 19673, (1964), p.15-36.

46. Spillner, Bernd, Linguistik und Literaturwissenschaft; Stilforschung, Rhetorik, Textlinguistik, Stuttgart etc., 1974.

47. Wellek, R. & Warren, A., Theorie der literatuur, vert. door Tom Etty, T. Anbeek, J. Fontijn, Amsterdam, 19762, (1974), (Oorspronkelijk verschijningsjaar 1948)


B. Lijst van geraadpleegde publicaties waarin Alberts wordt besproken

1. anoniem, 'Nieuwe roman van A. Alberts'; in: NRC-Handelsblad, 17-7-'81.

2. anoniem, 'De zonnekoning'; in: Nieuwsblad van het Noorden, 24-3-'77.

3. anoniem, 'Alberts en de grote rol van het toeval'; in: Het Parool, 14-12-'74.

4. anoniem, 'Van Oorschot wachtte niet vergeefs op "De Vergaderzaal"'; in: Algemeen Dagblad, 14-12-'74.

5. Abrahams, Frits, 'Scepsis heb ik steeds gehad, want ook mezelf kan ik lang niet altijd vertrouwen'; in: Vrij Nederland, 21-11-'81.

6. Alings jr., Wim, 'Bert ben je nou helemaal zestig'; in: De Groene Amsterdammer, 25-9-'71.

7. Alings, Wim, 'Onafzienbaar vergader-geouwehoer in krap honderd woorden'; in: De Groene Amsterdammer, 15-1-'75.

8. Anker, Robert, 'Pure Alberts niet steeds boeiend'; in: Het Parool, 18-1-'80.

9. Anker, Robert, 'Uitgebeend proza, te veel raadsel'; in: Het Parool, 18-12-'81.

10. Anker, Robert, 'Bijna een juweeltje, maar mislukt'; in: Het Parool, 8-12-'82.

11. Auwera, Fernand, 'Leest u ook Nederlands over Alberts, Carmiggelt en Meijer'; in: Nieuwe Gazet, 3-1-'75.

12. Bernlef,J., Ga jij de klas maar uit; informatie over de Nederlandse literatuur, Groningen, 1970.

13. Bernlef, J. en Schippers, K., 'A. Alberts ... en toen ben ik een verhaal gaan schrijven'; in: De Gids 127 (1964), p. 29-45.

14. Besancon, Danielle,(geen titel); in: Spectator 8 (1979), 6 (februari), p.330.

15. Bittremieux, Cl., "'De Eilanden" van A. Alberts. Volwaardig debuut'; in: De Nieuwe Gids (Antwerpse), 22-3-'53.

16. Bittremieux, Cl., 'Een tweede maal A. Alberts en nog verrassend'; in: De Nieuwe Gids (Antwerpse), 2-8-'53.

17. Blauw, Erik de, 'De dagdromende verteller'; in: Bzzlletin 11 (1983), 106 (mei), p.8-16.

18. Boelhouwer, Carlien, 'Maar geel en glanzend blijft het goud'; in: Bzzlletin 11 (1983), 106 (mei), p.39-43.

19. Boomsma, Graa, 'De 'open plekken' in het werk van A. Alberts. een receptiegeschiedenis'; in: Bzzlletin 11 (1983), 106 (mei), p.17-32.

20. Boon, Louis-Paul, 'Het voetbalveld van Europa'; in: Hollands Diep 1 (1975), 2 (22 november), p.21.

21. Bousset, Hugo, Woord en schroom; enige trends in de Nederlandse prozaliteratuur 1973-1976, Nijmegen etc., 1977, p.110-113.

22. Brands, G., 'Het heilig vuur'; in: Bzzlletin 11 (1983), 106 (mei), p.50-52.

23. Brandt, Willem, 'Revolutie in Nederland met "De huzaren van Castricum"'; in: De Telegraaf, 13-10-'73.

24. Brink, H.M. van den, 'Geen doel heiligt de middelen'; in: NRC-Handelsblad, 14-12-'84.

25. Bueren, Peter van, 'De vergaderzaal bijna letterlijk vertaald tot televisiespel'; in: De Volkskrant, 29-12-'76.

26. Bulter, Willem, (geen titel); in: Tubantia, 8-1-'75.

27. Bulter, Willem, 'Alberts tilt zichzelf in het schrijversparadijs'; in: Tubantia, 13-9-'75.

28. Carmiggelt, Simon, (Kronkel); in: Het Parool, 4-10-'74.

29. Deel, Tom van, 'Uitstekende roman van Alberts. De ziekte van het vergaderen'; in: Nieuwe Haagsche Courant, 23-11-'74.

30. Deel, Tom van, 'Weinig woorden zeggen genoeg'; in: Trouw/Kwartet, 12-1-'80.

31. Deel, Tom van, 'Een mysterieuze Alberts'; in: Trouw, 14-11-'81.

32. Deel, Tom van, 'Alberts in Utrecht'; in: Trouw, 29-12-'83.

33. Deel, Tom van, 'Liefde en geloofsvervolging'; in: Trouw, 13-12-'84.

34. Diepstraten, Johan, 'Als ik een gefortuneerd mens was, schreef ik alleen nog maar geschiedenisboeken'; in: Bzzlletin 11 (1983), 106 (mei), p.3-7.

35. Dubois, Pierre H., 'Eenzaamheid, spleen en bedwongen ontroering'; in: Het boek van nu 6 (1953), (april), p.185-186.

36. Dubois, Pierre H., 'Historische variaties'; in: Het Vaderland, 10-8-'74.

37. Dubois, Pierre H., 'De gecamoefleerde leegte in nieuwe roman van A. Alberts'; in: Het Vaderland, 23-11-'74.

38. Dubois, Pierre H., 'Het talent van A. Alberts'; in: Het Vaderland, 19-7-'75.

39. Dubois, Pierre H., 'Boeken van Alberts en Willemsen'; in: Het Vaderland, 29-11-'75.

40. Duinhoven, L. van, 'Dr. A. Alberts: Noem mij geen schrijver'; in: Drentse en Asser Courant, 24-5-'73.

41. Eggermont, Magda, 'A. Alberts: romantisch schrijver?'; Bzzlletin 11 (1983), 106 (mei) , p.48-49.

42. Engelman, Jan, 'Het gezwatel van boomblaren'; in: De Tijd, 12-9-'53.

43. Fens, Kees, 'Namen noemen'; in: De Tijd-Maasbode, 8-10-'62.

44. Fens, Kees, 'Plezier'; in: De Tijd-Maasbode, 31-1-'64.

45. Fens, Kees, 'Zonder namen te noemen'; in: Merlijn 2 (1963/1964), 5, p.l-l0.

46. Fens, Kees, "'De Vergaderzaal" van Alberts is meesterwerkje, op Gogol af'; in: De Volkskrant, 16-11-'74.

47. Fens, Kees, 'Jongensverhalen'; in: De Volkskrant, 13-9-'75. 48. Fens, Kees, 'Een onzichtbaar verhaal over een onzichtbare hoofdfiguur'; in: De Volkskrant, 20-3-'76.

49. Fens, Kees, 'Aanhoudende vorst'; in: De Volkskrant, 3-1-'77.

50. Fens, Kees, 'Les in lezen'; in: De Standaard, 14-1-'77.

51. Fens, Kees, 'Minimum'; in: De Standaard, 8-2-'80.

52. Fens, Kees, "Zo is het"; in: Tirade 24 (1980), 258/259 (september/oktober), p.418-428.

53. Fens, Kees, 'Achteruitvaren naar de toekomst'; in: De Volkskrant, 6-12-'82.

54. Fens, Kees, 'De eilanden van Utrecht'; in: De Volkskrant, 13-1-'84.

55. Geelen, J. van e.a., Lexicon van de moderne Nederlandse literatuur, Amsterdam, 19812, (1978).

56. Goedegebuure, Jaap, 'De aantrekkingskracht van het isolement'; in: Haagse Post, 21-10-'81.

57. Goedegebuure, Jaap, 'De zinloosheid van elk menselijk bedrijf'; in: Haagse Post, 4-12-'82.

58. Gomperts, H.A., 'Pruimejantjes en Wouterjes'; in: Het Parool, 18-7-'53.

59. Greshoff, J., 'Allerbeste grondstof van het zuiverste water'; in: Het Vaderland, 28-3-'53.

60. Greshoff, J., 'A. Alberts: met toverkracht bekleed'; in: Het Vaderland, 26-9-'53.

61. Greshoff, J., 'Nederlandse proza'; in: Standpunte 8 (1954), 4 (juni), p. 64-69.

62. Greshoff, J., 'Nederlands proza. De letterkunde en Indië'; in: Standpunte 9 (1955), 4 (april), p.68-74.

63. Greshoff, J., '''Namen noemen" door A. Alberts'. Nuchter en poedelnaakt'; in: Het Vaderland, 1-12-'62.

64. Greshoff, J., 'Een sober schrijver'; in: Het Vaderland, 29-2-'64.

65. Grote Winkler Prins, Amsterdam etc., 1966.

66. Grote Winkler Prins, Amsterdam etc., 1979.

67. H., J., 'Oud en nieuw van A. Alberts'; in: Algemeen Dagblad, 26-7-'75. 68. Haase, Hella S., 'Tussen de regels. Over het 'indische' proza van A. Alberts'; in: Bzzlletin 11 (1983), 106 (mei) , p.33-36.

69. Hofstra, J. W., "'De eilanden": smetteloos prozadebuut van A. Alberts'; in: Elseviers Weekblad, 28-2-'53.

70. Hofstra, J.W., 'Alberts' nieuwe boek: stijlproblemen'; in: Elseviers Weekblad, 22-8-'53.

71. Huizing, Everhard, (geen titel); in: Nieuwsblad van het Noorden, 11-9-'75.

72. Huizing, Everhard, 'Melancholieke roman van Alberts'; in: Nieuwsblad van het Noorden, 27-12-'82.

73. Huygens, G.W., 'De Franse slag'; in: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 4-4-'64.

74. Illes, Vera, 'Ik denk nooit meer aan mijn verhalen. A. Alberts, best verkochte auteur'; in NRC-Handelsblad, 15-8-'75.

75. Jong, Annemiek de, 'Ik schrijf zo prozaïsch mogelijk, nuchter en gewoon'; in: Hervormd Nederland, 22-3-'80.

76. Kelk, C.J., 'Het boek van de maand: A. Alberts, De eilanden'; in: De Groene Amsterdammer, 14-2-'53.

77. Kelk, C.J., 'Weerzin tegen het complex'; in: De Groene Amsterdammer, 1-8-'53.

78. Kelk, C.J., 'Namen noemen'; in: De Groene Amsterdammer, 8-9-'62.

79. Kelk, C.J., 'In de marge leven de geestigste mensen'; in: De Groene Amsterdammer, 25-9-'71.

80. Kelk, C.J., 'Het einde van Nederland als eersterangs mogendheid'; in: De Groene Amsterdammer, 26-9-'73.

81. Knuvelder, Gerard, Handboek tot de moderne Nederlandse letterkunde, 's-Hertogenbosch, 19642, (1954).

82. Komrij, Gerrit, 'De bedrevenheid van het weglaten'; in: Vrij Nederland, 7-12-'74.

83. Kossman, Alfred, 'Schitterende novelle van A. Alberts'; in: Het Vrije Volk, 30-11-'74.

84. Kossman, Alfred, 'Prachtige legende'; in: Het Vrije Volk, 27-11-'81.

85. Kritisch lexicon van de Nederlandstalige literatuur, onder redactie van: Ad Zuiderent, Hugo Brems, Torn van Deel, Alphen aan den Rijn etc., 1980.

86. Krook, Jaane, 'De plattegronden en notulen van "De Vergaderzaal"'; in: De Gooi- en Eemlander, 1-3-'75.

87. Kuipers, Willem, 'Aan de grens van het zwijgen'; in: De Volkskrant, 8-3-'80.

88. Kuipers, Willem, 'Een gouden sprookje van A. Alberts'; in: De Volkskrant, 6-11-'81.

89. Laar, Walter van de, 'Het proza van A. Alberts: maximale suggestie in minimale vorm'; in: Ons erfdeel 26 (1983/1984), p.499-506.

90. Lammers, H., 'Over Bert Alberts' j in: Bzzlletin 11 (1983), 106 (mei) , p.37-38.

91. Lodewick, H.J.M.F., Moor, W.A.M. de, Nieuwenhuyzen, K., Ik probeer mijn pen ...; Atlas van de Nederlandse letterkunde, Amsterdam, 1979.

92. Maandag, Ben, 'Wie boven de 50 is wil ontvluchten uit het heden'; in: Het Vrije Volk, 15-1-'77.

93. Moderne encyclopedie van de wereldliteratuur, Deel I, Haarlem etc., 1980.

94. Montijn, Ileen, 'Alberts en de liefde voor geschiedenis'; in: NRC-Handelsblad, 28-11-'75.

95. Montijn, Ileen, 'Ouderwetser dan ouderwets'; in: NRC-Handelsblad, 4-3-'77.

96. Moor, Wam de, 'Terborgh, Van Oudshoorn, Nescio en Alberts'; in: De Tijd, 18-9-'71.

97. Moor, Wam de, 'De billijke bekroning van A. Alberts'; in: De Tijd, 27-2-'76.

98. Moor, Wam de, 'Het oeuvre van Alberts of de triomf van de zelfbeperking'; in: De Tijd, 22-2-'80.

99. Moor, Wam de, 'Gelukkig is de mens die in de eenzaamheid een schat vindt'; in: De Tijd, 13-11-'81.

100. Moor, Wam de, 'A. Alberts gaat opnieuw achter de woorden aan'; in: De Tijd, 25-3-'83.

101. Moor, Wam de, 'Hun karakter trouw in elke regel van hun hand'; in: De Tijd, 3-2-'84.

102. Musschoot, Anne Marie, 'A. Alberts: een wereld zonder zekerheden'; in: Bzzlletin 11 (1983), 106 (mei), p.44-47.

103. Nieuwe Winkler Prins, Amsterdam etc., 1977.

104. Nieuwenhuys, Rob, 'Tegen een tropisch decor'; in: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 28-2-'53.

105. Nieuwenhuys, Rob, 'Tropisch decor - De verhalen van Alberts'; in: Tirade 3 (1959), (september), p.299-301.

106. Nieuwenhuys, Rob, 'Ongewone herinneringen aan een verloren paradijs'; in: Haagsch Dagblad, 15-9-'62.

107. Nieuwenhuys, Rob, 'Franse herinneringen van A. Alberts'; in: Het Parool, 28-12-'63.

108. Nieuwenhuys, Rob, 'Een beetje gek worden; over de schrijver A. Alberts'; in: Tirade 16 (1972), 173 (januari), p.11-20.

109. Nieuwenhuys, Rob, Oost-Indische Spiegel; wat Nederlandse schrijvers en dichters over Indonesië hebben geschreven, vanaf de eerste dagen der compagnie tot heden, Amsterdam, 19783, (1972).

110. Nieuwenhuys, Rob (ed.), Het laat je niet los; Nederlandse letterkunde over Indonesië van 1935 tot heden, Amsterdam, 1974.

111. Nieuwenhuys, Rob, 'A. Alberts: De Vergaderzaal. Het uitgestelde boek van een groot schrijver'; in: Haagse Post, 16-11-'74.

112. Nieuwenhuys, Rob en Schippers, K., 'De geschiedenis van A. Alberts'; in: Hollands Diep 1 (1975), 4 (december), p.20-21.

113. Nieuwenhuys, Rob, 'Alberts houdt van intriges'; in: Hollands Diep 3 (1977), 3 (februari), p.24.

114. Nimwegen, Arjaan van, 'Avonturiers bereiken slechts de thuishaven in fatalistisch boek van Alberts'; in: Utrechts Nieuwsblad, 10-2-'83.

115. Nuis, Aad, 'De geschiedenis buiten het schoolboekje'; in: Haagse Post, 15-1-'77.

116. Nuis, Aad, 'Een sober liefdesverhaal'; in: Haagse Post, 2-2-'80.

117. Nuis, Aad, 'Een poëtische romance'; in: De Volkskrant, 14-12-'84.

118. Ommen, Johan van, Penson, Lizet, Prisma Uitrekselboek, Utrecht etc., 1984.

119. Oosthoeks Encyclopedie, Utrecht, 1968.

120. Osstyn, karel, 'Een schat van woorden'; in: De Standaard, 1-2-'82.

121. Peeters, Carel, 'Een landschap achter het voorhoofd'; in Vrij Nederland, 6-3-'76.

122. Reinders, P.M., 'Het gevaar van vergaderen'; in: NRC-Handelsblad, 10-1-'75.

123. Reinders, P.M., 'Van oude koningen, de dingen die niet voorbijgaan'; in: NRC-Handelsblad, 6-11-'81.

124. Reinders, P.M., 'Vertraagde thuiskomst'; in: NRC-Handelsblad, 14-1-'83.

125. Ritter jr., P.H., 'Twee merkwaardige schrifturen'; in: Het boek van nu 6 (1953), (september), p.6-7.

126. Romein-Verschoor, Annie, 'Sine nomine'; in: Critisch Bulletin 20 (1953), (juni), p.257-267.

127. Romein-Verschoor, Annie, 'Achter de woorden schrijven'; in: Critisch Bulletin 20 (1953), (oktober), p.455-459.

128. Romein-Verschoor, Annie, 'Een huzarenstuk is de halve geschiedenis'; in: Vrij Nederland, 5-1-'74.

129. Roosbroeck, R. van, 'Boedelscheiding'; in: De Standaard, 13-2-'76.

130. Rover, Frans de, 'Geen enkel spoor van zilver. De thuiskomst van A. Alberts in het lege noorden'; in: Vrij Nederland, 30-1-'82.

131. Rover, Frans de, 'Enkele figuren tussen schuivend zand'; in: Vrij Nederland, 18-12-'82.

132. S., F.v., 'Aan Frankrijk uitgeleverd'; in: De Gelderlander, 17-10-'75.

133. S., W.F., 'Nieuwe boeken'; in: Trouw, 16-10-'73.

134. Schippers, K., 'A. Alberts schrijft zijn boeken tussen de middag op het departement'; in: Haagse Post, 25-8-'71.

135. Schippers, K., 'Een hond die zich uit de kudde heeft teruggetrokken'; in: NRC-Handelsblad, 11-1-'80.

136. Schouten, Rob, 'Meereizen met een afwezige'; in: Trouw, 2-12-'82.

137. Simons, Wim J., 'Alberts en de koning die geen nee wilde horen'; in: Utrechts Nieuwsblad,13-8-'77.

138. Sitniakowsky, I., 'A. Alberts, geheimzinnig sprookjesverteller'; in: De Telegraaf, 7-11-'81.

139. Smit, Gabriel, 'Een klein meesterwerk'; in: Roeping 29 (1953), (juli), p.337-338.

140. Staf1eu, W.F., 'Alberts en de grenzen van het land'; in: Trouw, 5-2-'77.

141. Stroman, Ben, 'Meesterlijke verhalen en een bijna ges1aagde novelle'; in: Algemeen Handelsblad, 14-11-'53.

142. Summa encyclopedie en woordenboek in kleur, Antwerpen etc., 1973.

143. Surie, H.H., 'Namen noemen'; in: Hollands Weekblad 4 (1962), 171 (september), p.15-16.

144. Swert, F. de, 'Alberts, de revelatie'; in: Het Volk, 7-2-'76.

145. Tromp, Hans Maarten, 'Ik heb in mijn leven meer meegemaakt dan gedaan'; in: De Tijd, 27-2-'76.

146. Uy1, Bob den, 'Historie en fictie van een geschiedenisleraar'; in: Haagsche Courant, 4-1-'85.

147. Veer, Paul van 't, 'Een schitterend boek'; in: Het Parool, 16-11-'74.

148. Veer, Paul van 't, 'Alberts, historicus'; in: Het Parool, 16-10-'75.

149. Veer, Paul van 't, 'Historie als een sprookje'; in: Het Parool, 8-1-'77.

150. Veer, Paul van 't, 'De literator als geschiedschrijver'; Lezerskrant 4 (1977), 4 (november), p.17-18.

151. Verhaar, Herman, 'Een onbestemde familiekroniek'; in: Vrij Nederland, 26-1-'80.

152. Visser, Ab, 'Drie korte romans'; in: Leeuwarder Courant, 1-2-'75.

153. Visser, Ab, 'De schrijvende ambtenaar'; in: Leeuwarder Courant, 23-8-'75.

154. Visser, Ab, 'Brood uit lijden'; in: Leeuwarder Courant, 5-12-'81.

155. Vuyk, Beb, 'Alberts noemt eindelijk namen'; in: Vrij Nederland, 18-8-'62.

156. Wesseling, H.L., 'Een vergeten invasie'; in: NRC-Handelsblad, 23-11-'73.

157. Wijgh, Hanneke, 'A. Alberts, schrijver: "Ik heb niet zoveel woorden nodig"'; in: De Nieuwe Linie, 16-12-'74.

158. Wijgh, Hanneke, 'Alberts' grote kracht: veel zeggen met weinig woorden'; in: De Nieuwe Linie, 3-9-'75.

159. Zaal, Wim, 'Verdrinken met een pruik op'; in: Elseviers Weekblad, 19-9-'73.

160. Zoek-licht encvclopedie; Vraagbaak voor Noord- en Zuid-Nederland in tien delen, Arnhem etc., 1956.

161. Zuiderent, Ad, 'Het onversierde heimwee van A. Alberts'; in: Trouw/Kwartet, 11-10-'75.


Laatste wijziging: 25.06.2015