A. Alberts & H.J. Friedericy, schrijvers

 

 

 

Herman Erinkveld, Walter van de Laar

Albert Alberts : eerste poging tot een volledige beschrijving van leven en werk

Arnhem ; Groesbeek : s.n., 1979
Scriptie KU Nijmegen, 1979
© H. Erinkveld en W. van de Laar

Inhoudsopgave
Voorwoord
Inleiding
Hoofdstuk I
Hoofdstuk II
Hoofdstuk II.1
Hoofdstuk II.2
Hoofdstuk II.3
Hoofdstuk II.4
Hoofdstuk III
Hoofdstuk III.1
Hoofdstuk III.2
Hoofdstuk III.3
Hoofdstuk III.4
Hoofdstuk III.5
Hoofdstuk III.6
Nabeschouwing
Hoofdstuk IV
Hoofdstuk IV.1
Hoofdstuk IV.2
Hoofdstuk IV.3
Hoofdstuk IV.4
Hoofdstuk IV.5
Hoofdstuk IV.6
Hoofdstuk IV.7
Hoofdstuk IV.8
Nabeschouwing
Handleiding.....
Bibliografie.....
Bijlage I
Bijlage II
Bijlage III

HOOFDSTUK II

BIBLIOGRAFIE VAN HET WERK VAN (DR.) A. ALBERTS

 

Ten Geleide

 

Duidelijkheidshalve is de volgende systematische indeling aangebracht:
In Paragraaf 1 wordt een chronologisch overzicht van het scheppend proza gegeven (blz.27-36) Deze Paragraaf valt in 3 onder-afdelingen uiteen:
A. In boekvorm verschenen ( blz.27-28)
B. Anders dan in boekvorm verschenen (blz.29-35); hierin wordt - als daartoe aanleiding bestaat - verwezen naar Paragraaf 2.
C. In bloemlezingen opgenomen (blZ. 36)
Paragraaf 2 bevat een analytische bibliografie van de door (Dr.) Alberts gesigneerde publicaties in "De Groene Amsterdammer" (van 1951-1961), chronologisch gerangschikt.
Volledigheidshalve is hierin het reeds in Paragraaf 1 onder B. vermelde scheppend proza opgenomen, vanzelfsprekend voor zover dat in "De Groene Amsterdammer" is verschenen. Ook is getracht de publicaties enigermate te rubriceren, waarbij het soms erg moeilijk viel te bepalen tot welke categorie een publicatie gerekend moest worden. Wij hebben ons overigens niet afgevraagd, of uit het gerubriceerd materiaal af te leiden valt of Alberts, speciale belangstelling voor een bepaald onderwerp aan de dag legt, en - als dat zo is - waarom. Evenmin hebben wij ons beziggehouden met het verbinden van conclusies aan de door Alberts in zijn publicaties gedane uitspraken t.a.v. bijvoorbeeld politieke kwesties, hoewel zo'n onderzoek zeker zin zal hebben.
Het was niet altijd mogelijk de juiste paginering van een publicatie te bepalen, zodat deze - in die gevallen - achterwege moest blijven.
Paragraaf 3 (blz. 112 e.v.) geeft een overzicht van het niet-scheppend proza, chronologisch gerangschikt, onderverdeeld in:
A. In boekvorm verschenen (blz. 112-113)
B. In tijdschriften verschenen (blz. 114)
Tenslotte wordt in Paragraaf 4 een chronologisch overzicht gegeven van door (Dr.) Alberts gepubliceerde bewerkingen en vertalingen (blz. 115 e.v.) onderverdeeld in:
A. Scheppend werk (blz. 115-116)
B. Niet-scheppend werk (blz. 117)

 


Laatste wijziging: 26.06.2015